030 (4) (360 x 270) 100_2740 (360 x 270)
264756_10150255365029681_2383910_n (360 x 270) DSC_0716 (360 x 270)
evekim2002sq1 (360 x 270) h_konak_2 (360 x 270)
Handere Köprüsü (3) (360 x 270) IMG_2594 (360 x 270)
kemaliye_evleri_8_copy (360 x 270) Kemaliye-Yuva-siyah dut7 (360 x 270)
Ocak-Köyü-Ermeni-Kilisesi (360 x 270) P6019124 (360 x 270)